කැටපිලර් යන්ත්රය
සියලුම කාණ්ඩ

කැටපිලර් යන්ත්රය

කැටපිලර් කෝපරේෂන් (NYSE: CAT) 1925 දී පිහිටුවන ලද අතර එහි මූලස්ථානය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉලිනොයිස් හි පිහිටා ඇත. එය ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ පතල් උපකරණ, ගෑස් එන්ජින් සහ කාර්මික ගෑස් ටර්බයින නිෂ්පාදනය කරන ලොව විශාලතම නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකක් වන අතර ලොව විශාලතම ඩීසල් එන්ජින් නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකකි.

කරුණාකරලා යන්න
පණිවුඩය

තොරතුරු තාක්ෂණ සහාය Asia Juexiang ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2023 Asia Juexiang ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ injnet -  පෞත්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්තිය  | නියමයන් හා කොන්දේසි