සමාගම් පැතිකඩ

Since its establishment, Asia Juexiang Construction Machinery has been adhering to the principle of "One cooperation, lifelong friends". Through efforts to win the trust of many well-known customers. After years of hard work, the company has always served the society with the same good quality under the joint efforts of everyone, and won the praise from all walks of life. Our mission is to take customer satisfaction as the goal, in line with the business policy of saving your worry, saving effort and saving money, full of sincere service for you, your satisfaction is our motivation! Professional service team, high quality machinery and equipment, integrity of service concept, Asia Juexiang construction machinery is your choice without regret! In Asia, we are the sole agent for the sales and after-sales service of excavator and other series of construction machinery products of China Machinery Heavy Industry Group, a State-owned enterprise owned by State-owned Assets Supervision and Administration Commission. We are specialized in new machinery sales and replacement, used machine sales, construction machinery leasing, construction materials leasing and other related businesses. Company excavator network platform for the construction machinery industry to provide completely free of charge for the global construction machinery manufacturers of new excavator brand model inquiry services, for related enterprises to provide new excavator sales, second-hand excavator trading, evaluation services.

කරුණාකරලා යන්න
පණිවුඩය

උණුසුම් කාණ්ඩ

තොරතුරු තාක්ෂණ සහාය Asia Juexiang ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2023 Asia Juexiang ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ injnet -  පෞත්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්තිය  | නියමයන් හා කොන්දේසි